Si është të jesh LGBTI në Shqipëri? Plotëso sondazhin

Pyetësori në vijim ka për qëllim të masë realitetin e jetesës së personave LGBTI në Shqipëri, duke përfshirë fusha si arsimi, punësimi, dhuna, qasja në shërbime etj. Ky është studimi më i madh i zhvilluar njëkohësisht në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci, Kosovë, Maqedoni, Mal i Zi, Serbi dhe Slloveni.

Të dhënat e mbledhura nga ky hulumtim, do të shërbejnë për të ndihmuar qeveritë e vendeve përkatëse, organizatat ndërkombëtare, institucionet, organizatat e shoqërisë civile, mediet dhe publikun e gjerë, të mësojnë se ku qëndrojnë problemet më të mëdha dhe të ndikojnë në ndryshimin e tyre më qëllimin për të ndihmuar personat LGBTI.

Hulumtimi po kryhet nga Agjencia e Kërkimeve Ipsos në emër të Bankës Botërore, në bashkëpunim me Instituting Williams (UCLA) dhe organizatën rajonale ERA – Organizatë për të Drejta të Barabarta LGBTI për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë.

Ftojmë të gjithë personat LGBTI në Shqipëri të kontribuojnë duke plotësuar sondazhin më poshtë. Pyetësori është plotësisht i sigurt dhe anonim.

Përvoja juaj vlen! – PYETESOR PER PERSONAT LGBTI

About our community

Gay.al Albanian site created just for LGBT (gay, lesbian, bisexual, transgender). The opening of this site is an independent initiative and has no intention of profit. The site is free and the service of visitors, who will be able to obtain the latest information LGBT people from the country and the world, to read and publish their stories, become part of the interesting discussions in the forum, to be included in the Online and sends new knowledge. Read More...